Jumaat, 6 April 2012

KETELUSAN SERTA APLIKASI KONSEP KEBEBASAN BERSUARA DAN HAK ASASI MANUSIA DI MALAYSIA

OLEH: Norshahrul Marzuki b. Mohd Nor
1.1 PENGENALAN
Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia akan mendukung prinsip-prinsip sebuah negara demokrasi. Antara prinsip-prinsip utama dalam sistem demokrasi ialah amalan kebebasan bersuara dan hak asasi manusia. Ini menjadi pegangan dalam sesebuah sistem negara yang mengamalkan demokrasi. Tetapi konsep demokrasi dari segi kebebasan bersuara dan hak asasi dalam hal ini perlu dilihat dari segi sejarah pembentukan negara Malaysia itu sendiri perlu diambil kira atau difahami dengan jelas maksudnya. Dalam konteks ini kebebasan bersuara dan hak asasi yang perjuangkan mesti memperlihatkan kesepaduan dengan kehendak perlembagaan negara yang mengutamakan keharmonian dan perpaduan kaum yang ada di Malaysia.

Dalam hal ini kebebasan bersuara dan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai suatu proses evolusi .Walaupun konsep hak asasi manusia dikatakan masih baru namun menurut Paine ,idea dan pemikiran berkenaan hak asasi manusia sudah dapat dikesan kewujudannya semenjak kewujudan manusia itu sendiri. Di Malaysia, sebahagian daripada hak-hak asasi manusia adalah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara lain, Perlembagaan ini menjamin kebebasan untuk hidup, kebebasan bergerak, bersuara, berhimpun dan berpersatuan, beragama dan juga hak-hak bersangkutan pendidikan.

Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Istilah yang bersinonim, kebebasan menyatakan pendapat kadangkala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea, dengan tidak mengira medium yang digunakan.

Kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat berkait dengan, tetapi berasingan dengan, konsep kebebasan berfikir atau kebebasan menilai. Dalam realiti, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di mana-mana negara dan hak ini lazimnya dihadkan, misalnya dalam konteks "kebencian".

Ini disebabkan menggunakan kebebasan bersuara selalunya dalam konteks amalan yang saling bertentangan. Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam undang-undang hak asasi manusia antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak-Hak Sivil dan Politikal (ICCPR) (Azman, 2010).

1.2 KONSEP KEBEBASAN BERSUARA
Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Istilah yang bersinonim, kebebasan menyatakan pendapat kadangkala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea, dengan tidak mengira medium yang digunakan. Kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat berkait dengan, tetapi berasingan dengan, konsep kebebasan berfikir atau kebebasan menilai. Dalam realiti, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di mana-mana negara dan hak ini lazimnya dihadkan, misalnya dalam konteks "kebencian". Ini disebabkan menggunakan kebebasan bersuara selalunya dalam konteks amalan yang saling bertentangan.

Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam undang-undang hak asasi manusia antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak-hak Sivil dan Politikal (ICCPR). ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara sebagai "hak mendapatkan pendapat tanpa gangguan. Kesemua manusia akan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat" (WIKIPEDIA, 2012).

Artikel 10(1)(a) dari Perlembagaan Persekutuan, yang mengatakan “setiap rakyat mempunyai hak kepada kebebasan bersuara dan berekspresi”. Pendirian teguh atas prinsip kebebasan bersuara ini adalah patut dipuji, dan ia memberi kita peluang yang baik untuk memeriksa sifat-sifat dan asal-usul kebebasan bersuara dengan lebih dekat.
Apakah sebenarnya maksud istilah “kebebasan bersuara”? “Kebebasan bersuara” merujuk kepada hak seseorang individu untuk mengekspresikan idea-ideanya tanpa campur tangan kerajaan. Hak kepada kebebasan bersuara adalah, sebenarnya, suatu kesinambungan kepada hak terhadap kebebasan.

Jika seorang manusia itu mempunyai hak berfikir untuk dirinya sendiri dan untuk menggunakan mindanya semahunya, maka dia juga haruslah mempunyai hak untuk mengekspresikan buah fikirannya dan idea-idea dalam bentuk yang konkrit, sama ada dalam bentuk penulisan ataupun lisan (Kwek, 2010).

Tetapi kenapa kita perlu pedulikan kebebasan bersuara ini pada mulanya? Apakah kepentingannya kepada kehidupan kita? Untuk menghargai pentingnya kebebasan bersuara, kita perlu terlebih dulu mengenal pasti peranan besar yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Hidup kita dibentuk oleh apa yang kita tahu, dari segi idea-idea yang kita percayai menentukan tindakan-tindakan yang kita ambil.

Apa yang perlu kita buat dengan kehidupan kita? Apakah arah tujuan yang perlu kita capai? Bagaimana kita hendak mencapai cita-cita ini? Ini semua adalah soalan-soalan yang kita tidak dapat jawab tanpa pengetahuan yang berkaitan. Daripada hal memetik buah beri kepada membina bangunan pencakar langit di bandar-bandar kita, hampir kesemua perkara yang kita usahakan sebagai umat manusia bergantung kepada ilmu pengetahuan yang telah kita perolehi.

Tetapi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kita memerlukan proses pembelajaran dan pertanyaan yang aktif. Seseorang hanya boleh melakukan perkara ini jika mindanya adalah bebas untuk menyiasat apa-apa persoalan, bebas untuk menilai semua fakta, dan bebas untuk mengikut mana-mana cara penyelidikan walau ke manapun arah kesimpulannya nanti.
Di dalam konteks inilah kebebasan bersuara mewakili satu nilai yang sangat genting. Jika ilmu pengetahuan itu penting, maka kebenaran adalah penting. Jika kebenaran itu penting, kita mestilah bebas untuk mencari dan menjumpainya dengan menggunakan penalaran minda kita sendiri.

Kerajaan boleh saja dengan secara paksa menekan sesebuah pendapat; ia boleh memaksa ke atas kita apa yang ia rasakan benar atau salah – tetapi kecuali jika kita melihat sendiri kebenaran sesuatu idea, tiada jumlah paksaan akan membuat minda manusia berfungsi.

Kebebasan bersuara juga memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi individu-individu yang mempunyai pendapat berbeza. Apabila pendapat golongan majoriti adalah tersilap, ianya adalah wajib untuk mereka dalam kelompok minoriti untuk menyuarakan kebenaran. Tanpa perlindungan ini, melalui kebebasan bersuara, kebenaran tidak akan terbukti. Oleh kerana terdapat beberapa salah faham tentang konsep hak pada waktu ini, satu penjelasan diperlukan. Hak kepada kebebasan bersuara tidaklah bersamaan dengan hak kepada sesebuah forum atau platform di mana seseorang boleh mengutarakan pendapatnya (Kwek, 2010).

1.3 KONSEP KEBEBASAN HAK ASASI MANUSIA
Hak kemanusiaan merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak kemanusiaan adalah berdasarkan andaian bahasa semua insan memiliki satu bentuk hak yang sama, sebagaimana mereka memiliki identiti insan, yang tidak dipengaruhi oleh faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan. Pada dasarnya, Hak kemanusiaan boleh difahamkan dari dua segi, yakni dari segi perundangan dan juga dari segi moral. Dari segi perundangan, Hak kemanusiaan merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warganegara seperti apa yang telah termaktub dalam undang-undang negara berkenaan.

Contohnya, dalam perlembagaan Malaysia terdapat penerangan mengenai hak kemanusiaan yang terlindung di bawah perlembagaan. Pencabulan hak kemanusiaan yang berkenaan, mungkin akan membawa kepada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Pentakrifan hak kemanusiaan dari segi undang-undang adalah berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain.

Dari satu segi moral, Hak Kemanusiaan merupakan satu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Sehubungan dengan perkara ini, anggota masyarakat akan mengakui wujudnya hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai "sebahagian daripada sifatnya sebagai manusia", walaupun ia mungkin tidak termaktub dalam undang-undang. Maka anggota-anggota masyarakat berkenaan akan cuba mengelakkan diri daripada mencabuli hak masing-masing dengan penuh perasaan moral. Kewujudan, keabsahan dan isi kandungan Hak kemanusiaan telah menjadi isu perdebatan dalam bidang falsafah dan sains politik . Dari segi perundangan,

Hak kemanusiaan telah termaktub dan diberi takrifan dalam undang-undang antarabangsa, dan juga dalam undang-undang bagi sesetengah negara. Walaupun begitu, cara pentakrifan dan pelaksanaan hak kemanusiaan masih memperlihatkan kepelbagaian. Pada lazimnya, hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nation) pada 10 Disember 1948. Perisytiharan ini yang dikenali sebagai Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (Universal Declaration of Human Rights) telah membahagikan hak asasi manusia kepada empat kebebasan utama iaitu:
1. kebebasan daripada ketakutan
2. kebebasan daripada kemahuan
3. kebebasan bersuara
4. kebebasan kepercayaan.

Ia menyenaraikan pelbagai hak asasi manusia, daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi, sosial dan kebudayaan (WIKIPEDIA, 2012). Sementara itu, Majlis Islam juga telah mengisytiharkan Perisytiharan Islam terhadap Hak Asasi Manusia yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Perisytiharan ini lebih mementingkan semangat ummah yang membawa konsep komuniti. Setiap hak asasi manusia yang diterap dalam perisytiharan itu membawa bersama tanggungjawab tertentu. Dalam setiap hak asasi manusia yang tertera, semua pihak adalah tertakluk kepada batasan untuk memenuhi syarat moral, ketenteraman awam serta kebajikan ummah.

Bagi tamadun lama Cina pula, susunan masyarakat berasaskan persetujuan dalam keluarga, kemudian dilanjutkan persetujuan itu ke peringkat kampung dan negara. Susunan masyarakat Cina yang berasaskan fahaman Confucius sememangnya berbeza dengan di negara-negara Barat yang lebih individualistik (Kevin, et. al, 1991).

Perbezaan dari satu tamadun ke tamadun yang lain menampakkan perbezaan persepsi antara hak asasi manusia. Di satu pihak terdapat unsur individualistik yang mementingkan hak individu dan bersifat bertentangan dengan hak ramai. Di satu pihak yang lain pula terdapat semangat komuniti yang tinggi yang mementingkan hak ramai daripada hak individu.

Di bawah Seksyen 2, Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 (Akta 597), pengertian hak asasi manusia merujuk kepada kebebasan asasi yang termaktub dalam Bahagian II, Perlembagaan Malaysia.

Seksyen 4(4) Akta 597 juga memperuntukkan bahawa rujukan harus dibuat kepada Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 setakat yang tidak berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna hak asasi manusia yang tidak disebut dalam Bahagian II tetapi dimaktubkan dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia 1948 harus dirujuk setakat tidak berlawan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Secara adatnya, Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 dianggap sebagai undang-undang antarabangsa yang mengikat. Dengan terteranya Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, konsep hak asasi manusia di Malaysia telah diperluaskan sejajar dengan perkembangan sejagat. Walaupun terdapat 28 perkara di bawah Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 yang menjamin hak asasi individu, terdapat satu klausa khas iaitu Perkara 29 yang menyebut bahawa setiap orang tertakluk hanya kepada batasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata bagi tujuan menjamin pengiktirafan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk mendekati keperluan-keperluan sepatutnya bagi akhlak, ketenteraman awam dan kebajikan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik (WIKIPEDIA, 2012).

2.1 KETELUSAN DAN APLIKASI KEBEBASAN BERSUARA DI MALAYSIA
Idea kebebasan bersuara mendapat tempat dalam wacana politik Tanah Melayu (Malaysia) bersama-sama dengan kedatangan idea-idea demokrasi iaitu pemerintahan berasaskan und ang-undang, sistem kehakiman, dan prinsip hak kebebasan individu semasa era awalan kolonial British. Pada tahun 1948, British tela h memperkenalkan Perlembagaan Persekutuan 1948 yang merupakan asas kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957 dan bentuk demokrasi berparlimen yang diamalkan kini.

Kini trend global ke arah pendemokrasian dan ditambah lagi dengan kemajuan teknologi maklumat melalui media elektronik dan internet semakin memberangsangkan perkembangan idea kebebasan bersuara di Malaysia.

Setelah merdeka, jaminan kepada kebebasan bersuara terkandung pada Bahagian I1 Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 10(1) iaitu mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan yang mana menyatakan (a) tiap-tiap warganegara berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran, (b) semua warganegara berhak berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata, dan (c) semua warganegara adalah berhak menubuhkan persatuan (Rusdi, et. al, 2005).

Amalan demokrasi di Malaysia hanya mementingkan proses pilihan rayah sehingga penghayatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang lain seperti prinsip hak asasi manusia,
pemerintahan berasaskan undang-undang, dan kebebasan sivil termasuklah kebebasan bersuara terbatas. Case (1993) pula mengklasifikasikan politik Malaysia terutama pada era kepimpinan Dr. Mahathir sebagai ’semi-democratic’ atau separuh demokrasi kerana pihak kerajaan menekan organisasi sosial atau NGO melalui ISA, OSA, Akta Hasutan, AMCP, Clan AUKU, Walaupun kerajaan tidak mengharamkan para NGO tadi.

Selain itu, tidak berlakunya peralihan kuasa pusat atau perubahan kerajaan yang mana
semenjak pilihan raya yang pertama tahun 1955 sehingga pilihan raya ke lapan pada tahun 1990 (mahupun hingga pilihan raya ke-10 pada tahun 1999), parti yang memerintah terdiri daripada kalangan parti Perikatan yang kemudiannya pada tahun 1974 membentuk Barisan Nasional (BN). Jomo K. S. (1996: 74-75) telah. memperlihatkan dua cabaran demokrasi Malaysia iaitu pertama, penghakisan terhadap
demokrasi Malaysia yang disebabkan pemusatan kuasa di tangan badan eksekutif telah memberi kesan langsung kepada cara pemerintahan dan tahap kebebasan bersuara di Malaysia dan kedua, wujudnya amalan ‘penyewaan hak milik’ oleh ahli-ahli politik yang
mempunyai kepentingan perniagaan khususnya melalui media seperti akhbar ‘Utusan Malaysia’ dan ’Berita Harian’ serta stesen televisyen‘TV3’.

Chandra Muzaffar (1986) telah menghuraikan secara terperinci hak kebebasan bersuara yang disekat melalui akta-akta kawalan dan manipulasi pengawasan ke a tas media massa dan elektronik tempatan. Akta-akta tersebut iaitu ISA, OSA, Akta Hasutan, AMCP, dan AUKU menyebabkan tanggapan meluas bahawa tiada saluran yang jelas dalam mengemukakan pendapat alternatif terhadap arus utama apatah lagi kritikan ke atas dasar-dasar dan tindakan-tindakan pihak pemerintah.

Salah satu elemen demokrasi ialah kebebasan media. Musa Hitam (2001) iaitu pengerusi SUHAKAM berpendapat tidak wujud apa yang dikenali sebagai kebebasan media yang mutlak. Beliau menyetujui kebebasan media harus diikat dengan tanggungjawab dalam menyampaikan laporannya. Penolong Pengarah Berita Utusan Malaysia waktu itu, (Marzuki Yusoff 2001) juga menyokong pandangan Musa Hitam dan beliau menjelaskan, "Walaupun hampir semua wartawan mungkin gembira apabila dapat menulis sebebas-bebasnya tetapi dalam sistem dan nilai-nilai masyarakat di Malaysia, media massa (cetak dan elektronik) perlu ada tanggungjawab sosial dan penapisan dalaman. Malaysia sendiri tidak akan aman jika akhbar saling melaga-lagakan penduduk berlainan kaum. Rakyat juga akan terlalu keliru dan hidup dalam kebencian jika sentimen anti kerajaan dipaparkan setiap hari.

Media merupakan medium utama dalam menyampaikan maklumat dan menjayakan agenda-agenda negara khususnya dalam mendepani cabaran arus globalisasi. Umum mengetahui bahawa media berperanan besar dalam proses pembentukan, pembangunan serta kestabilan sesebuah negara termasuklah dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Masyarakat seluruh dunia bergantung sepenuhnya kepada media untuk mendapatkan maklumat dan informasi.

Atas kebergantungan ini, media dilihat sebagai penyalur maklumat utama kepada masyarakat secara pantas dan telus. Media bukan saja berperanan menyampaikan maklumat dalam ruang lingkup semasa malah juga memainkan peranan penting dalam memberitahu, mendidik dan memotivasikan masyarakat terhadap pembangunan yang direncanakan oleh kerajaan.

Namun, ketelusan media dalam memaparkan dan menyampaikan maklumat dan informasi mula dipersoalkan oleh masyarakat pada hari ini. Situasi ini berlaku apabila masyarakat melihat media seakan dijadikan alat dan senjata utama kepada sesetengah pihak terutamanya parti-parti politik dalam menyebarkan agenda-agenda mereka tanpa mengambil kira ketulenan peranan yang sepatutnya dimainkan oleh pihak media.

Tidak terkecuali, media juga dijadikan sebagai wadah yang berkesan dalam memastikan kepentingan sesetengah pihak terjaga. Justeru, persoalan yang perlu dijawab oleh semua pihak terutamanya pihak media adalah sejauh mana ketelusan media menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat itu dipikul.

2.1.1 Kebaikan Dan Keburukan Kebebasan Bersuara
Di Malaysia, idea a tau pemikiran mengenai nilai-nilai Asia ini dipelopori oleh Dr. Mahathir Mohamad (1996; 1999). Dr. Mahathir menghujahkan perlunya had terhadap kebebasan bersuara demi matlamat mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi Malaysia.

ciri-ciri penduduk Malaysia yang pelbagai kaum telah menyebabkan sukarnya kebebasan bersuara diamalkan kerana adanya kecenderungan berlaku perselisihan antara kaum itu sekiranya hak kebebasan telah disalahgunakan dengan mengugut atau
menghina kaum-kaum yang lain secara terbuka. Di atas rasional hujahan tadi, hak kebebasan individu melalui kebebasan bersuara dibatasi oleh pihak pemerintah melalui akta-akta ISA, OSA, Akta Hasutan, AMCP, dan AUKU terutama melalui isu-isu sensitif yang melibatkan hubungan ras atau kaum.

Ia bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya ketegangan kaum. Secara luarannya, Malaysia masih mengamalkan struktur perlembagaan demokrasi dan pemerintahan yang bercorak demokrasi berparlimen. Namun beberapa proses terpenting demokrasi seperti pemerintahan berasaskan undang-undang, kebebasan bersuara, kebebasan akhbar, dan keadilan sosial telah dibatasi oleh pihak pemerintah demi menjaga kestabilan politik Malaysia. Namun begitu, bagi beliau hak-hak tadi haruslah ada kawalan kerana di Malaysia terdapatnya masyarakat majmuk yang sensitif pada beberapa perkara.

Kalau dibiarkan isu-isu agama, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya dibicarakan dalam perhimpunan ramai secara terbuka seperti dalam kempen pilihan raya, maka hak ini mungkin akan mengancam keselamatan negara. Inilah juga yang menyebabkan wujudnya akta-akta seperti Akta Hasutan.

Jika diteliti, hak istimewa orang Melayu berdasarkan Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan adalah bercanggah dengan Artikel1, 2, dan 7 Deklarasi Sejagat yang menuntut kepada kesamarataan daripada segi hak, politik dan undang-undang tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan fahaman politik.

Dalam hal ini memperlihatkan had atau batasan kebebasan bersuara perlu dikawal bagi mengelakkan masalah yang lebih teruk sehingga boleh merosakkan kestabilan negara dan menjurus kepada masalah pergaduhan antara kaum. Jadi perlu ada kawalan pada pihak kerajaan dalam mengehadkan kebebasan bersuara demi kepentingan umum supaya tidak disalahgunakan.Dalam kehangatan untuk mencabar segala undang-undang yang ada di negara, ada di antara segelintir dari yang berada di alam maya yang telah hilang arah dan menggunakan ayat 'kebebasan bersuara' untuk Fitnah berleluasa merata dan dengan tidak bertanggungjawab di alam maya sampai menjatuhkan maruah dan 'integriti' sesiapa yang di fitnah itu. Adakah menipu duduk dalam istilah Fitnah ? Adakah mengaibkan seseorang duduk dalam istilah Fitnah ? Adakah kerana diri takut di cabar dan di sabit di bawah undang-undang sedia ada sampai ke hulu ke hilir semua orang patut di heret masuk bersama dengan yang Fitnah ? Adakah Fitnah ini sudah makan ke dalam iman dengan butakan dan pekak kan hati untuk tidak bertanggungjawab atas apa yang di lakukan ?

Di zaman era teknologi terkini hari ini, siapa pun boleh buka Blog, site atau portal dan tulis apa sahaja yang dia suka. Tidak ada guru dengan rotan duduk di belakang anda untuk membendung benda yang salah daripada jadi di depan guru. Dengan teknologi terkini, siapa pun boleh buka satu site kurang daripada lima minit dan mula menulis dengan Kebebasan Bersuara meluahkan perasaan nya kepada sesiapa yang mampu baca. Gerakan Reformasi pada awal 20'an telah mulanya berpuluh Blog daripada Pembangkang untuk menyokong kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara dan hukuman Sodomy pertamanya. Kalau kita menilai setiap satu daripada blog awal, berapa banyak menulis dengan idea Kebebasan Bersuara dan berapa pula yang menulis hari dengan tujuan Fitnah Kerajaan dan pemimpin sedia ada ?

Hari ini pula bukan lagi berpuluh, tetapi beratus Blog, Site atau Portal yang berada di alam maya, setiap satu dengan agenda sendiri, di sentuh dengan pelbagai penghayatan penulisan dan semua kononnya menggunakan Kebebasan Bersuara untuk mencabar atau mempertahankan Kerajaan / Pembangkang. Lebih daripada setengah menggunakan gambar dan video lucah untuk menaikkan 'ranking' mereka kononnya mereka paling banyak di baca di negara, tetapi kenyataannya adalah setiap orang yang type perkara yang tidak senonoh di dalam Google akan dapat dalam page pertama semua Blog yang menggambarkan benda lucah dan bukan hasil kerja mereka yang melaungkan Kebebasan Bersuara untuk mendekati rakyat yang di cintai untuk memberi gambaran apa yang sedang jadi di negara daripada alam maya. Adakah ini Kebebasan Bersuara atau Fitnah ? Fitnah kerana mengaibkan mereka yang bergambar lucah dalam site mereka ?

Pihak berkuasa tidak berkuasa untuk menahan mereka daripada dua belah kerana masih tidak ada undang-undang yang begitu sempurna yang dapat sabit siapa yang Fitnah di alam maya. Ini kerana pihak berkuasa tidak dapat bezakan di antara Kebebasan Bersuara dan Fitnah. Keadaan ini boleh mengundang permasalahan tanpa ada kesudahannya seterusnya boleh merosakkan keamanan negara.

2.1 KETELUSAN DAN APLIKASI KEBEBASAN BERSUARA DI MALAYSIA
Malaysia sebuah negara majmuk dari segi ras atau kaum, budaya dan agama, kita mesti bertitik-tolak dari semangat ingin bekerjasama untuk kebaikan semua kaum, budaya dan agama dalam kerangka paradigma politik negara-bangsa Malaysia baru. Sejak dari dulu juga Malaysia dikatakan mengamalkan demokrasi. Sistem parlimen menjadikan bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen merupakan satu bentuk sistem politik yang popular diamalkan oleh Negara-negara yang mempraktikkan sistem demokrasi.

Sebuah Negara demokratik ialah sebuah Negara atau kerajaan rakyat. Sebuah Negara yang demokratik yang berperlembagaan dan berdaulat, mendukung keluhuran undang-undang. Ia mengurus tadbir pemerintahan dengan mengadakan sistem-sistem yang menjamin hak rakyat. Dalam konteks Malaysia terlalu banyak kepincangan yang jelas kelihatan yang menampakkan bahawa Malaysia bukan sebuah Negara yang demokratik. Walaupun pemimpin menganggap mereka mengamalkan Negara yang demokratik tetapi menurut konsep sebenar demokrasi tersebut adalah tidak bertepatan sama sekali.

Terdapat pelbagai faktor yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah Negara yang tidak demokrasi. Banyak penganalisis politik berpendapat bahawa Malaysia hanya mengamalkan semi-demokrasi. Di antara perkara-perkara yang boleh menjustifikasikan bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi ialah tiada kebebasan sepenuhnya di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Berikut adalah bukti-bukti pencabulan demokrasi di Malaysia secara tidak langsung juga tidak menghormati hak asasi rakyat yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Antaranya ialah berkaitan dengan perkara 10 iaitu kebebasan bersuara.

Kebebasan, sebenarnya asas yang paling penting untuk menegakkan demokrasi. Aspek utama dalam kerajaan berdemokrasi ialah jaminan-jaminan hak asasi golongan minoriti. Adalah tidak adil sama sekali jika golongan majoriti yang menguasai kerajaan mendenda golongan minoriti dengan cara mengancam atau mengenakan sekatan-sekatan tertentu. Oleh itu semua sistem demokrasi telah mengenakan sekatan-sekatan kepada pemerintah agar tidak menjejaskan hak asasi golongan minoriti.

Di Malaysia, nampaknya kerajaan tidak terbuka dan tidak gentleman dalam menangani isu ini. Yang lebih menyedihkan, rakyat yang mengadakan demonstrasi disekat sama sekali dengan menggunakan kuasa yang mereka ada dengan mengarahkan pihak polis menyuraikannya. Pihak polis pula menyuraikan dengan tembakan air asid dan gas pemedih mata. Ini menggambarkan ketidakadilan berlaku kepada rakyat. Pihak pemimpin dan kerajaan sepatutnya mengambil berat terhadap pandangan rakyat. Contoh yang terbaru dapat kita kenal pasti baru-baru ini di mana pada 10 September 2011 gabungan rakyat yang memakai pakaian serba kuning yang digelar gabungan BERSIH yang mengadakan perhimpunan bagi menghantar memorandum kepada Yang Di Pertuan Agong kerana menginginkan pilihan raya yang bersih. Mereka berasa bahawa pilihan raya sebelum ini tidak bersih dengan alasan-alasan tertentu.

Tetapi perhimpunan yang diadakan telah disekat sejak awal. Walau bagaimanapun perhimpunan tersebut tetap berlangsung dengan kehadiran puluhan ribu rakyat yang berarak. Tidakkah terbuka mata pemimpin melihat kehendak rakyat tersebut. Pihak polis juga seolah-olah tidak memahami apa itu hari hak asasi manusia. Ini kerana pihak polis telah bertindak menangkap terhadap peguam-peguam yang mengadakan sambutan hari kebebasan hak asasi manusia. Tindakan tersebut lebih mencemarkan demokrasi yang kononnya diamalkan.

Sepatutnya kebebasan rakyat berhimpun secara aman telah dijamin di dalam Perkara10 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi wujudnya seksyen 27 Akta Polis 1967 yang perlu memohon permit kepada Polis, telah menggugat kebebasan berhimpun di dalam Negara yang melaksanakan demokrasi ini. Ini menampakkan seolah-olah Malaysia adalah Negara polis, kerana kuasa polis amat luas sehingga berjaya mengetepikan Perlembagaan Persekutuan. Di manakah demokrasi yang di canang oleh pihak pemimpin.

individu mahupun parti politik bagi menggunakan media massa yang ada bagi memberikan maklumat yang mereka ada. Namun di Malaysia, kebebasan media massa ada kongkongan ia itu tiada kebebasan mutlak. Pihak kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan telah memonopoli sama sekali media massa ini. Memonopoli media di sini bererti, pencabulan hak asasi yang dilaksanakan parti yang memerintah apabila dengan kuasa yang mereka perolehi mereka memonopoli penggunaan Media samada media cetak dan elektronik. Sesebuah negara demokrasi sepatutnya kebebasan menggunakan media cetak dan elektronik adalah dibenarkan.

Tempoh Berkempen Dalam Pilihanraya juga menampakkan juga pencabulan hak-hak asasi. Dalam melaksanakan pilihan raya yang telus, kerajaan sepatutnya memberi peluang kepada semua pihak dalam mengadakan kempen dengan baik. Tetapi di Malaysia jika dahulu kerajaan menetapkan tempoh kempen selama 30 hari, tetapi pada pilihan raya tahun 2004, tempoh kempen yang dibenarkan hanyalah 8 hari. Kalau begitulah singkatnya tempoh kempen, bagaimanakah kita hendak meraikan proses demokrasi setiap empat tahun sekali.

Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) adalah satu badan yang bebas dalam mengendalikan pilihan raya di Malaysia. Namun sejak dahulu hingga sekarang, kebebasan terhadap sistem yang diamalkan SPR boleh dipertikaikan. Ini berdasarkan apa yang berlaku pada pilihan raya 2004 di mana terlalu banyak kepincangan yang berlaku di antaranya terlalu banyak kehilangan nama pengundi semasa pilihan raya 2004, wujudnya nama-nama pengundi yang telah meninggal dunia dan terdapat orang yang meninggal dunia pergi mengundi. Di manakah sistem yang bersih diamalkan pihak SPR.

Apakah yang dilakukan pihak SPR selama 4 tahun sebelum bermula pilihan raya pada 2004 tersebut. Adakah seminggu nak pilihan raya baru nak buat kerja. Siapa pula pengundi-pengundi yang menggunakan nama orang yang telah meninggal dunia. Barangkali inilah yang dinamakan pengundi hantu oleh pihak parti pembangkang selama ini.

Begitu juga hal nya dengan Badan Bukan Kerajaan (NGO). Setiap Negara yang demokrasi pasti wujud badan bukan kerajaan dalam menjalankan pemantauan terhadap segala apa yang berlaku di dalam sistem demokrasi tersebut. Namun di Malaysia, NGO seolah-olah tidak diambil peduli langsung oleh pihak kerajaan. Banyak persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan NGO seolah-olah tidak ada maknanya. Pihak kerajaan seolah-olah meletakkan NGO sebagai sebuah badan yang mengganggu kerja mereka, maka mereka tidak akan mempedulikannya.

Selanjutnya dalam sistem kehakiman pula kita dapat melihat bagaimana sistem kehakiman negara kini menjadi bahan bualan orang ramai manakala pihak polis juga telah kehilangan keyakinan dan kepercayaan dari rakyat jelata. Institusi ini yang sepatutnya melindungi rakyat sebagai tunjang demokrasi nampaknya menyebelahi dan menjadi penyelamat kepada pemerintah yang gelisah akan kehilangan kuasa.

3.1.1 Kebaikan Dan Keburukan Kebebasan Bersuara
Salah satu tujuan utama demokrasi ialah untuk menegakkan ‘keadilan’. Walau bagaimanapun, oleh kerana dalam demokrasi perwakilan golongan majoriti yang berkuasa maka ada bahayanya. Kemungkinan hanya kepentingan majoriti yang diutamakan. Untuk menghindarkan keadaan yang mana kepentingan golongan minoriti diabaikan atau peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan atau memberi keistimewaan kepada golongan minoriti itu. Selain itu, golongan minoriti tersebut mungkin juga diberikan tempat untuk mempunyai wakil yang boleh menyuarakan hak serta kepentingan mereka melalui parlimen atau institusi pemerintahan lain.


Semua ini tidak dianggap menjejaskan sistem demokrasi itu, bahkan boleh menjadikannya lebih adil dan kuat. Mengikut pendapat beliau, jika demokrasi bermakna pemerintahan oleh majoriti, maka orang Melayu yang menjadi majoriti rakyat Malaysia boleh menggunakan sentimen perkauman bagi mendirikan pemerintahan Melayu sahaja dengan menindas kaum-kaum lain, menukarkan sempadan pilihan raya dan mengambil semua kekayaan negara. Akan tetapi, masyarakat Melayu memilih untuk bekerjasama dengan kaum-kaum lain dan tidak mengetepikan hak minoriti sebagai mengutamakan keadilan untuk semua. Sistem politik menjadi lebih stabil dan sistem demokrasi termasuklah pilihan raya dapat diamalkan secara berterusan (Abdul Hadi, 2010).

Kerajaan yang sedemikian ini telah mewujudkan satu pemerintahan yang stabil, mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Namun begitu, perjalanan demokrasi berparlimen ini agak. lambat dan membebankan kerajaan dan rakyat. Hal ini kerana kerajaan terpaksa berunding dan mempertimbangkan pendapat daripada setiap lapisan masyarakat. Sesebuah kerajaan demokrasi berparlimen cenderung untuk membuat keputusan yang popular daripada keputusan yang tepat kerana ia terpaksa memikirkan tentang pilihan raya yang akan datang.

Praktik politik di Malaysia dan hak asasi manusia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan mempunyai kaitan antara satu sama lain kerana amalan politik di Malaysia memerlukan keabsahan oleh peruntukan hak asasi manusia dan dalam masa yang sama peruntukan hak asasi manusia ini memberikan keabsahan terhadap amalan politik agar ia tidak menyalahi undang-undang. Dalam amalan demokrasi terdapat pelbagai aktor politik contohnya ahli politik, parti politik, badan bukan kerajaan, kumpulan berkepentingan, kumpulan pendesak, media massa dan orang awam. Aktor-aktor ini mengabsahkan kewujudannya dan mendapat autoriti untuk bertindak melalui peruntukan kebebasan asasi dalam Perlembagaan Persekutuan. Hal ini amat mustahak demi menjamin kestabilan dan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia.

Terdapat tiga keadaan praktik politik yang dikemukakan sebagai paling kerap dijadikan budaya politik tidak kira daripada parti pemerintah, pembangkang mahupun masyarakat sivil. Pertama, hak asasi sering dipertikaikan dan disekat dengan peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan atau undang-undang sekatan lain demi memelihara dan mengekalkan kuasa pemerintahan. Kedua, isu sekatan hak asasi manusia dijadikan oleh pihak pembangkang sebagai modal untuk meraih simpati dan sokongan politik. Ketiga, wujud masyarakat sivil dalam bentuk kumpulan berkepentingan dan kumpulan pendesak yang mendasarkan kewujudan mereka atas nama hak asasi manusia. Ketiga-tiga praktik politik ini memperlihatkan sejauh mana hak asasi manusia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan telah dipertahankan di Malaysia (Abdul Hadi, 2010).

Dari segi keburukan amalan hak asasi di Malaysia memperlihatkan sekatan hak asasi sebagai alat pengekalan kuasa dan dominasi kerajaan. Bagi ahli falsafah politik Niccolo Machiavelli, keutamaan bagi pemerintah bukan untuk berkelakuan baik tetapi untuk mengekalkan kedudukannya sebagai penguasa. Prinsip ini dapat dilihat dalam amalan politik di Malaysia. Kerajaan sering menyekat kebebasan asasi mana-mana sahaja pihak yang dilihat memberi ancaman kepada kepentingan politik mereka. Dua contoh peristiwa yang dikemukakan di dalam bahagian ini ialah Mogok Utusan 1961 dan Operasi Lalang 1987. Sekatan kebebasan asasi dalam peristiwa ini ialah kebebasan akhbar. Kebebasan akhbar dijamin oleh Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Isu ini berpunca daripada Dasar Empat Perkara oleh Lembaga Pengarah pada tahun 1959. Pertama, Utusan Melayu akan memberi sokongan kepada parti pemerintah kerana ia akan menguntungkan perniagaan. Kedua, Utusan Melayu akan menyiarkan berita yang benar tetapi membataskan kepala berita kepada parti pembangkang. Ketiga, Utusan Melayu akan memberi keutamaan jumlah berita kepada menteri-menteri Perikatan. Keempat, Utusan Melayu akan mengkritik secara membina apabila keputusan buruk telah dibuat oleh parti pemerintah. Isu ini bertambah serius apabila Tan Sri Ibrahim Fikri Bin Mohamad iaitu mantan Ketua Penerangan UMNO dan ahli Majlis Tertinggi dilantik sebagai pengarah urusan dan ketua pengarang bagi Syarikat Utusan.

Peristiwa mogok berlangsung selama 93 hari, bermula pada 21 Julai 1961 sehingga 21 Oktober 1961 di bangunan Utusan Melayu, Jalan Chan Sow Lin, Kuala Lumpur. Ia bertujuan menentang Dasar Empat Perkara dan membidas tindakan pemindahan pengarang Utusan Melayu, Said Zahari. Sepanjang peristiwa ini, terdapat dua peruntukan Kebebasan Asasi yang telah disekat. Pertama, Perkara 9. Larangan buangan negeri dan kebebasan bergerak kerana Pengarang Utusan, Said Zahari telah dipindahkan ke Singapura kerana ia didakwa sebagai batu penghalang pelaksanaan Dasar Empat jika berkhidmat di pejabat Utusan di Kuala Lumpur. Selepas itu, Tunku Abdul Rahman telah menghalang Said Zahari daripada memasuki Malaysia akibat keadaan politik yang terus mendesak kepentingan kerajaan selain kritikan-kritikan Utusan Melayu terhadap kepimpinan Tunku. Hal ini jelas bertentangan dengan kebebasan warganegara daripada dibuang negeri tetapi ia dirasionalkan atas dasar kestabilan dan ketenteraman awam.

Kedua, Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Wartawan dan editor Utusan tidak lagi mempunyai kebebasan untuk menentukan rencana dan berita jika ia menggugat kepentingan kerajaan dan menteri-menteri dalam Perikatan. Hal ini jelas bertentangan dengan Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan akhbar nyata telah disekat oleh parti pemerintah dan akhbar itu sendiri telah dijadikan kerajaan sebagai alat hegemoni parti pemerintah sehingga ke hari ini. Realitinya, Syarikat Utusan telah berjaya menjaga kepentingan perniagaan mereka dengan memberi keutamaan kepada kerajaan manakala kerajaan telah mendapat manfaat daripada kerjasama tersebut kerana akhbar Utusan Melayu dijadikan sebagai saluran rasmi lidah pemerintah. Walaubagaimanapun, massa telah dinafikan hak untuk mendapat maklumat dan berita yang telus, tidak bias dan lebih kredibiliti.

Operasi Lalang 1987, Pada tahun 1987, krisis ekonomi dan konflik perebutan jawatan dalam UMNO antara Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razaleigh Hamzah telah menghangatkan suasana politik. Selain itu, ketegangan etnik juga telah ditimbulkan pemimpin-pemimpin di peringkat nasional. Antara isunya ialah penggunaan bahasa Mandarin dalam majlis rasmi, papan tanda dan iklan serta peraturan wajib kepada pemakaian songkok dan tudung pada majlis konvokesyen di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Oleh itu, Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) telah digunakan untuk menahan 106 orang daripada pelbagai cabang politik dan sosial sebagai langkah drastik untuk menenteramkan suasana politik Malaysia waktu itu (Abdul Hadi, 2010).

4.1 RUMUSAN
Berdasarkan kepada perbincangan mengenai kebebasan bersuara dan hak asasi manusia di Malaysia telah memperlihatkan satu bentuk yang mana konsep-konsep yang dibincangkan mengenainya masih menjadi kawalan atau mempunyai had. Jika dilihat keperluan pihak pemerintah dalam mengawalnya atas dasar kepentingan umum bagi mengelakkan masalah seperti pergaduhan kaum, agama atau perkara-perkara lain yang membangkitkan masalah sehingga mengganggu ketenteraman awam. Apa yang pasti kebebasan bersuara dan asasi merupakan satu keperluan awam yang perlu diberikan kepada masyarakat kini, atas dasar masyarakat kini lebih berfikiran terbuka dan boleh menerima sesuatu perkara dengan berfikir dengan lebih mendalam. Tapi dari satu segi tidak semua masyarakat mampu menerima sesuatu perkara itu secara terbuka atas dasar kebebasan, seperti perkara berkaitan agama, bangsa dan adat. Keadaan ini sebaliknya boleh menimbulkan masalah yang besar, apa yang pasti ketelusan bersuara dan kebebasan asasi di Malaysia masih lagi dalam bentuk kawalan kerajaan dan tidak bebas sepenuhnya. Mungkin sudah sampai masa ketelusan kerajaan dalam memberikan kebebasan kepada perkara-perkara tertentu perlu dinilai kembali. Seperti kebebasan akhbar, perundangan atas dasar rakyat kini sudah mampu menilai perkara-perkara berkenaan dengan matang. Sebaliknya perkara-perkara yang melibatkan agama, budaya dan bahasa masih perlu dipertahankan atau dikawal supaya menjaga keharmonian supaya wujud dasar hormat-menghormati dan menjadi batasan dalam membicarakannya secara terbuka bagi mengelakkan salah faham sesama masyarakat.

Rujukan
Azman Hamzah. (2010). Hak Asasi Manusia; Imbangan Antara Hak Ramai Dan Hak Individu. Atas talian 13 Februari 2010, http://www.squidoo.com/hakasasimanusia
WIKIPEDIA. (T.T). Kebebasan bersuara. Atas talian 13 Februari 2010, dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_bersuara.
Kwek Kon-Yao. (2010). Ciri-ciri kebebasan bersuara. Atas talian 13 Februari 2012, dari http://akademimerdeka.org/2010/12/22/ciri-ciri-kebebasan-bersuara/.
WIKIPEDIA. (2012). Hak asasi manusia. Atas talian 13 Februari 2012, dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
Kevin Tan Yew Lee , Yeo Tiong Ming & Lee Kiat Seng. (1991). Constitutional Law in Malaysia and Singapore. Malayan Law Journal, ms 420.
Rusdi Omar, Mohd Azizuddin Mohd Sani & Teoh Ai Hua. (2005). Pandangan Gol0ngan Dewasa Negeri Kedah Terhadap Hak Kebebasan Bersuara. Atas talian 13 Februari 2012, dari http:// www. psb1 .uum .edu .my/lp Bin21/ emaj .dll /Infobase 4/%40o%40/e2?f=templates&fn=document-rame.htm&ct=application%2Fpdf&2.0
Jebat. (2010). Kebebasan Media Cerminan Demokrasi Negara. Atas talian 13 Februari 2012, dari http://www .psb1.uum .edu.my/lpBin 21/emaj. dll/Infobase 4/%40o %40/e2?f=templates&fn=document-frame.htm&ct=application%2Fpdf&2.0
Miller, Carroll H. (1985). Title Guidance services. Imprint New York: Harper & Row
Milne R.S & Mauzy D.K., (1992). Politik dan Kerajaan. Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur
Milne, R. S.; Mauzy, Diane K. (1999). Malaysian Politics under Mahathir. Kuala Lumpur: Routledge.
Abdul Hadi Abdul Muti. (2010). Huraikan Peruntukan Penting Hak Asasi Manusia. Sejauh Manakah Ia Dipertahankan Dalam Praktik Politik Di Malaysia. Atas talian 13 Februari 2011, dari http://notapolitik.blogspot.com/2010/09/huraikan-peruntukan-penting-hak-asasi.html.